MÝTUS: Poľnohospodári zhltnú väčšinu rozpočtu EÚ

Výdavky na poľnohospodárstvo spojené so spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) kedysi tvorili podstatnú väčšinu výdajov EÚ, dnes tomu tak už nie je. Hoci v roku 1985 sa približne 70 % rozpočtu minulo na poľnohospodárstvo, do roku 2013 klesla priama pomoc poľnohospodárom a výdavky na podporu tohto sektora 30 % rozpočtu, pričom 9% sa vynaložilo na rozvoj vidieka. Rozpočet SPP sa nenavýšil ani v súvislosti s rozšírením EÚ o 13 krajín, vrátane Slovenska, z ktorých väčšina má rozsiahle poľnohospodárske odvetvie. Práve naopak, výdavky spojené s SPP naďalej klesajú.

Pomerne veľký podiel výdavkov EÚ pridelených na SPP má okrem toho plné opodstatnenie. Poľnohospodárstvo je jediná politika, ktorá sa celá financuje z rozpočtu EÚ. To znamená, že výdavky EÚ do veľkej miery nahrádzajú výdavky jednotlivých štátov, a preto zaberajú značnú časť rozpočtu EÚ. Odkedy vznikla spoločná poľnohospodárska politika sa čiastka, ktorá sa už neplatí zo štátnych rozpočtov, financuje z rozpočtu EÚ.

Po uskutočnení série reforiem spoločnej poľnohospodárskej politiky došlo k presunu od podpory produkcie k priamej podpore príjmov poľnohospodárov, a to pod podmienkou, že sa budú dodržiavať určité zdravotné a ekologické normy a tiež podporovať projekty zamerané na stimulovanie ekonomických aktivít vo vidieckych oblastiach. K poslednej reforme SPP došlo v roku 2014. Táto reforma posilnila postavenie poľnohospodárov v rámci potravinovej výroby, zaviedla spravodlivejšie priame platby a prispela k vyššej efektivite a transparetnosti SPP. To znamená, že SPP sa podľa aktuálnych potrieb neustále vyvíja.