MÝTUS: Koronavírus sa šíri pomocou 5G siete

Nie, medzi koronavírusom a technológiou 5G nie je žiadna súvislosť. Navyše neexistuje žiadny vedecký dôkaz, ktorý by preukázal vplyv elektronických signálov na ľudský imunitný systém ani DNA. Takéto konšpirácie sa opakovane objavujú a sprevádzali už zavedenie Wi-Fi routerov, 3G aj 4G siete.

Čo je to 5G sieť?

5G sieť predstavuje telekomunikačné systémy piatej generácie, ktoré budú v nasledujúcom desaťročí jedným z najdôležitejších stavebných prvkov digitálnej ekonomiky. 5G má poskytovať mimoriadne široké pásmo pripojenia nielen pre jednotlivých používateľov, ale aj pre pripojené objekty využívané v zdravotníctve alebo energetike. Sieť bude slúžiť širokému spektru aplikácií na súkromné aj profesionálne využitie. Technológia 5G súvisí s používaním supervýkonných počítačov, umelej inteligencie a internetu, čo ju predurčuje byť základom digitálnej transformácie na Slovensku aj v Európe. Práve umelá inteligencia (UI) predstavuje nepopierateľný prínos pre medicínu, najmä v oblasti diagnostiky a liečby. Výskum a inovácie zamerané na rozvoj komunikačných 5G sietí našli podporu aj v rámci programu Horizont 2020 (najväčšieho a najvýznamnejšieho programu EÚ financujúceho vedu, výskum a inovácie na európskej úrovni v rokoch 2014-2020). Európska komisia spolupracovala s verejným aj súkromným sektorom na príprave základu pre program zavádzania 5G v súlade s akčným plánom 5G pre Európu.

Siete 5G (a budúce 6G) budú používať omnoho menšie antény, a preto aj nižšie úrovne expozície v porovnaní so súčasnými sieťami 2G, 3G a 4G. Celkovo však dosiahnu omnoho lepšiu kvalitu služieb a vyššie rýchlosti pripojenia.

Ako EÚ chráni občanov pred „škodlivým“ žiarením?

Ochrana zdravia ľudí je pre Európsku úniu tou najvyššou prioritou. Práve európske normy, ktoré určujú limity vystavenia verejnosti elektromagnetickým poliam, sú v skutočnosti oveľa prísnejšie než tie, ktoré sú odporúčané na základe medzinárodných vedeckých dôkazov. Preventívny prístup zaisťuje širokú bezpečnostnú rezervu na expozičné limity, ktoré sú v súlade s odporúčaním Rady a s usmerneniami Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) z roku 1998. ICNIRP vydala nové usmernenia v marci 2020, ktoré na základe rozsiahleho výskumu potvrdilo vhodnosť existujúcich limitov. Vedecké dôkazy o vystavení elektromagnetickému poľu potvrdzujú, že siete 5G nespôsobia viac elektromagnetických emisií, ako je povolené. To znamená, že 5G nemôže mať negatívny vplyv na zdravie ľudí.

Vystavenie verejnosti elektromagnetickým poliam je vždy minimálne 10-krát nižšie, ako je odporúčané vo výsledkoch vedeckého skúmania. V EÚ sú tieto limity až 50-krát nižšie.

Môžu nám ublížiť elektromagnetické polia?

Elektromagnetické pole (EMP) je fyzikálne pole vytvárané stacionárnymi, rotujúcimi alebo pohybujúcimi sa elektricky nabitými časticami. Nie sú len súčasťou digitálneho sveta, ale existujú aj v prírode. So zvyšujúcim sa počtom smartfónov, tabletov a prenosných počítačov vznikli obavy, že vystavenie EMP môže negatívne ovplyvniť naše zdravie. Niektorí občania preto vnímajú 5G siete ako hrozbu pre verejné zdravie. Predpokladajú, že vystavenie EMP je vyššie ako pri súčasných 4G sieťach. Nie je to pravda. Mierny nárast expozície môžeme očakávať len v mestských oblastiach, kde sa budú súčasne používať 5G aj 4G antény. Avšak celková expozícia bude aj naďalej hlboko pod hranicou nastavených limitov. Okrem toho, že 4G (a staršie) antény pracujú s vyššími emisnými silami, siete 5G budú používať malé bunky s nižšou úrovňou výkonu. Z toho dôvodu môžeme viacero vyjadrení vyplývajúcich z obáv z 5G sietí klasifikovať ako dezinformácie.

Viac zaujímavých informácií o boji EÚ proti dezinformáciám týkajúcich sa koronavírusu nájdete tu.